Zakres działalności 

 

 

1. Zadania Referatu Podatkowego obejmują w szczególności:

1) wymiar podatków i opłat lokalnych;

2) księgowanie podatków i opłat lokalnych;

3) egzekucję podatków i opłat lokalnych;

4) ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych;

5) kontrolę podatkową w zakresie podatków i opłat lokalnych.


2. Referat Podatkowy, realizuje zadania wynikające z ustaw, a w szczególności:

2.1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

2) sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w zakresie wynikającym z zadań Referatu;

3) sporządzanie danych do budżetu gminy w zakresie wynikającym z zadań Referatu;

4) naliczanie odsetek ustawowych, rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie oraz windykacja należności cywilnoprawnych, do których nie ma zastosowania ustawa Ordynacja podatkowa, na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy, z wyjątkiem należności obsługiwanych przez gminne jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne.

2.2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

1) rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych;

2) wydawanie zaświadczeń:

a) o niezaleganiu w płatnościach podatkowych,

b) o posiadaniu zaległości podatkowych,

c) o figurowaniu w rejestrze podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego,

d) o wielkości użytków rolnych,

e) o potwierdzeniu okresów objęcia społecznym ubezpieczeniem rolników do KRUS,

3) wystawianie decyzji i postanowień w zakresie określonym w ustawie Ordynacja Podatkowa;

4) sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

2.3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych:

1) prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych;

2) rozliczanie wpłat od sołtysów;

3) wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych oraz przyjmowanie deklaracji na podatek od nieruchomości i korekt od osób prawnych;

4) przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych;

5) wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników oraz rozliczenie podatników podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych;

6) przeprowadzanie kontroli podatników podatku od nieruchomości;

7) przeprowadzanie kontroli danych zawartych w:

a) deklaracjach od osób prawnych oraz korektach deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości,

b) informacjach od osób fizycznych oraz korekt informacji dotyczących podatku od nieruchomości,

c) deklaracjach od osób fizycznych i od osób prawnych poprzez aktualizację na podstawie informacji udzielanych przez starostwo,

8) sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

2.4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym:

1) wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych oraz przyjmowanie deklaracji na podatek rolny i korekt od osób prawnych;

2) wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników oraz rozliczenie podatników podatku rolnego;

3) prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego;

4) rozliczanie wpłat od sołtysów;

5) przeprowadzanie kontroli danych zawartych w:

a) deklaracjach od osób prawnych oraz korektach deklaracji dotyczących podatku rolnego,

b) informacjach od osób fizycznych oraz korektach informacji dotyczących podatku rolnego,

6) naliczanie i odprowadzenie od podatku rolnego odpisu na rzecz Izby Rolniczej;

7) sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

2.5. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym:

1) wymiar podatku leśnego;

2) wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników oraz rozliczenie podatników podatku leśnego;

3) prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie  podatku leśnego;

4) rozliczanie wpłat od sołtysów;

5) przeprowadzanie kontroli podatników podatku leśnego;

6) przeprowadzanie kontroli danych zawartych w:

a) deklaracjach od osób prawnych oraz korektach deklaracji dotyczących podatku leśnego,

b) informacjach od osób fizycznych oraz korektach informacji  dotyczących podatku leśnego,

7) sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

2.6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1) wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) wprowadzanie bieżących zmian w rejestrach podatników oraz płatników opłaty;

3) prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) przeprowadzanie kontroli podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

5) sporządzanie danych do sprawozdań finansowych.

2.7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

1) wystawianie upomnień na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;

2) wystawianie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

2.8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

1) rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych dotyczących przedsiębiorców;

2) wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis w zakresie wynikającym z zadań Referatu;

3) sporządzanie sprawozdań:

a) o udzielonej pomocy publicznej w zakresie wynikającym z zadań Referatu,

b) o udzielonej pomocy de minimis w zakresie wynikającym z zadań Referatu,

c) o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych w zakresie podatków.

2.9. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy:

1) stosowanie przepisów ustawy w zakresie wynikającym z zadań Referatu
w powiązaniu z ustawą Ordynacja podatkowa, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym i ustawą o podatku leśnym.

2.10. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

1) prowadzenie rachunkowości w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej oraz opłat cywilnoprawnych;

2) opracowywanie spraw wymagających opinii Burmistrza Gminy w sprawach o ulgi
w spłacie podatków należnych budżetowi, a realizowanych przez urzędy skarbowe.

2.11. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych:

1) naliczanie i odprowadzenie od podatku rolnego odpisu na rzecz Izby Rolniczej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

2.12. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

1) zabezpieczenie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych poprzez ustanowienie hipoteki.

2.13. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

1) przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;

2) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;

3) sporządzanie sprawozdań z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

4) sporządzanie sprawozdań z rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:

1) prowadzenie spraw w zakresie rachunkowości oraz windykacji zaległości opłaty eksploatacyjnej.

2.15. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych:

1) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w sprawach z zakresu realizacji jej zadań określonych w ustawie;

2) współpraca z zespołami kontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przy wykonywaniu ich obowiązków.

2.16. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

1) pobór opłaty skarbowej;

2) naliczanie opłaty skarbowej w zakresie wynikającym z zadań Referatu;

3) odprowadzanie opłaty skarbowej do banku.

2.17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

1) prowadzenie rachunkowości w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (windykacja należności dzierżaw, wieczystego użytkowania, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży mienia).

2.18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) windykacja opłaty planistycznej.

2.19. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

1) windykacja opłaty adiacenckiej.

2.20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych :

1) windykacja opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 


Liczba odwiedzin : 351
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Stasiek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Łangowska
Czas wytworzenia: 2010-05-13 09:05:07
Czas publikacji: 2018-10-10 15:56:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak