Komisje Rady Miejskiej 

 

1. KOMISJA REWIZYJNA:
Data utworzenia: 20-12-2010

Zakres zadań komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1.  Komisja rewizyjna wykonuje zadania kontrolne i opiniodawcze określone w ustawie
 i uchwałach odrębnych na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę.

2.   Komisja rewizyjna rozpatruje skargi na działalność burmistrza, jednostek pomocniczych
 i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przekłada radzie wnioski
 w przedmiocie sposobu ich załatwienia.


W skład komisji wchodzą:
przewodniczący:
            -     Radny Rufin Wysocki

członkowie:

-         Radny Łukasz Chmielecki

-         Radny Bogdan Grzywacz 

-         Radna Anna Sobieralska

 


2. KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:
Data utworzenia: 20-12-2010

Zakres zadań komisji obejmuje w szczególności sprawy:

1.      Wewnętrzny ustrój gminy, związków gmin, jednostek pomocniczych samorządu  gminnego.
2.      Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego.
3.      Weryfikacja prawa miejscowego.
4.      Interpretacja regulaminu Rady Miejskiej i statutu gminy.
5.      Współdziałanie z Policją, Osp i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku
          i bezpieczeństwa publicznego.
6.      Współdziałanie przy organizowaniu wyborów ławników do sądów powszechnych.
7.      Opiniowanie działań z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego.
8.      Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
9.      Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
10.    Polityka gminy w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami   mieszkańców.
11.    Opiniowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy w zakresie:

a/ ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

b/ ochrony powietrza,

c/ ochrony powierzchni ziemi.

12.    Uczynienie z zadań mających na celu ochronę środowiska, obowiązku organów  administracji, organizacji spółdzielczych i    zawodowych.
13.    Ocena odpowiedzialności za skutki naruszenia stanu środowiska.


W skład komisji wchodzą:

przewodniczący:
            -    Radna Beata Kwiatkowska

członkowie:

-         Radny Ryszard Borys

-         Radny Dariusz Górski

-         Radny Sławomir Jasiński

 

 

3. KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH:
Data utworzenia: 20-12-2010

Zakres zadań komisji obejmuje w szczególności sprawy:

 

1.  Polityka w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowo-  wychowawczych.

2.  Współpraca w zakresie problematyki edukacyjnej ze szkołami i organizacjami społeczno-politycznymi zainteresowanymi problemami edukacji.

3.  Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących
     w oświacie.
4.  Polityka w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki.

5.  Proponowanie i opiniowanie zmian nazw ulic i nadania nazw nowym ulicom.

6.  Wspieranie i patronat nad inicjatywami o charakterze kulturalnym.

7.  Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie promocji różnorodnych form  rekreacji.

8.  Promocja inicjatyw obywatelskich młodego pokolenia.

9.  Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

10.  Upowszechnianie turystyki jako formy spędzania czasu wolnego.

11.  Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących w obiektach związanych ze sportem, turystyką i rekreacją.

12.  Polityka w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.

13.  Polityka w zakresie zwalczania patologii społecznej w tym narkomanii i alkoholizmu.

14.  Polityka w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.

15.  Polityka w zakresie problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych.

16.  Stymulowanie polityki pro-rodzinnej Gminy. 


W skład komisji wchodzą:

przewodniczący:
            -     Radny Ryszard Rogaczewski

członkowie:

-         Radny Łukasz Chmielecki

-         Radny Bogdan Grzywacz

-         Radny Jan Krajnik

-         Radna Żaneta Ryszkowska

 


 

4. KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO:
Data utworzenia: 20-12-2010

Zakres zadań komisji obejmuje w szczególności sprawy: 

 

1.      Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały
 o procedurze uchwalania budżetu.

2.      Kontrola realizacji uchwały budżetowej.

3.      Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej.

4.      Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.

5.      Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych miasta.

6.      Gospodarka przestrzenna – tworzenie podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego.

7.      Polityka rozwoju budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej oraz inwestycji własnych gminy.

8.      Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

9.      Opiniowania spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym spraw dotyczących ewidencji gruntów, rejestrów gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenie zasobów gruntu.

10.  Polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami. 

11.  Polityka w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

12.  Ocena stanu klęsk żywiołowych w rolnictwie i przedstawianie sposobu działań osłonowych.

13.  Podejmowanie działań warunkujących pożądany gospodarczo i społecznie rozwój gospodarki rolnej na terenie gminy Pelplin.

14.  Polityka w zakresie zmniejszania bezrobocia.


W skład komisji wchodzą:

przewodniczący:
            -     Radny Roman Pruszyński

członkowie:

-         Radna Anna Sobieralska

-         Radna Renata Raczyńska

-         Radna Mirosława Wolfahrt

-         Radny  Rufin Wysocki5. KOMISJA STATUTOWA:
      Data utworzenia: 20-12-2010

Zakres zadań komisji obejmuje w szczególności sprawy: 

1)  nowelizowanie Statutu Gminy Pelplin, Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Regulaminu  Rady Miejskiej, Statutów Sołectw,
2)  przygotowanie projektów nowelizacji i dostosowanie do obowiązujących przepisów
3)  wypracowanie zasad wynagradzania członków rady


W skład komisji wchodzą:

przewodniczący:
            -     Radny Mirosław Chyła

członkowie:

 

-         Radny Jan Krajnik

-         Radna Mirosława Wolfahrt

 

 

 


Liczba odwiedzin : 448
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Ligmanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Pelplińska
Czas wytworzenia: 2010-12-30 11:39:33
Czas publikacji: 2010-12-30 11:39:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak