Informacje o Sekretarzu Gminy Pelplin 

 

Imię i nazwisko: Jolanta Ligmanowska
Od kiedy zatrudniony: 01-12-2002
Wiek: 17-04-1959
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek Wykształcenia: politologia
Adres e-mail: sekretarz@pelplin.pl

Przyjmowanie interesantów: w godzinach pracy Urzędu.

Kompetencje:

1. Do zadań Sekretarza, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego należy w szczególności: 
  a) Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Urzędu oraz warunków jego działania.
  b) Zapewnienie przestrzegania regulaminu pracy i zarządzeń kierownika Urzędu.
  c) Opracowanie projektów zmian Regulaminu.
  d) Sporządzenie projektów zakresu czynności i obowiązków dla pracowników Urzędu.
  e) Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadry.
  f) Sporządzenie projektów planów wydatków rzeczowych Urzędu, nadzór nad realizacją planów oraz kontrola legalności i celowości ponoszonych wydatków.
  g) Wykonanie obowiązków pełnomocnika ds. wyborów.
  h) Koordynacja spraw związanych z informatyzacją poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz ich wyposażenie w sprzęt komputerowy i narzędzia programowe.
  i) Koordynacje rozpatrywania skarg i wniosków związanych z pracą Urzędu.
  j) Prowadzenie rejestrów
    - skarg i wniosków
    - obowiązujących aktów prawnych
    - zarządzeń Burmistrza,
    - zgłoszonych danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
    - kontroli wewnętrznych w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.
  k) Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania oraz składnia oświadczeń w imieniu Burmistrza w bieżących sprawach Gminy.
  l) Pełnienie nadzoru i koordynowanie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.

2. Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Bezpieczeństwa.

3. Sekretarz Gminy działając z upoważnienia Burmistrza:
  a) Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
  b) Poświadcza własnoręczność podpisu na dokumentach, o których w §1 pkt 1
lit. a i b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 12 kwietnia 1991 roku w sprawie sporządzenia niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 33, poz.148)
  c) Podpisuje faktury VAT

 
 

Liczba odwiedzin : 587
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Hibner
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Hibner
Czas wytworzenia: 2007-01-22 13:36:00
Czas publikacji: 2007-01-22 13:36:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak