Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 26.01.2018 r. ogłasza konkurs ofert na zadania własne gminy

2018-01-26 13:39:22
Otwarty konkurs ofert

2018-01-26 13:25:53
Konsultacje programu współpracy Gminy Pelplin z NGO

2017-12-29 13:01:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.7840.2.71.2017.EL-i z dnia 31 października 2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.7840.2.71.2017.EL-i z dnia 31 października 2017 r.

2017-11-02 10:39:32
Ogłoszenie o konsultacjach rocznego progarmu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Konsultacje odbędą się 15 listopada 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat ww. programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między samorządem a sektorem społecznym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pelplin do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

2017-10-31 09:07:43
Informacja z przeprowadzonego naboru przedstawicieli organizacji do składu Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020

2017-08-30 14:43:11
Przedłużenie naboru kandydatów do Pelplińskiej Rady Działaności Pożytku Publicznego

2017-07-26 16:21:51
Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2017-06-19 11:12:27
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

2017-04-27 11:45:33
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o ofercie złożonej przez Fundację Promocji Sztuk

Zgodnie z art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Gmina Pelplin może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym. Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Dnia 27.03.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Fundacji Promocji Sztuk z siedzibą w Warszawie, ul. Esperanto 16A/23.

Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Proponowana kwota dotacji wynosi 2 750 złotych. Na uwagi dotyczące oferty oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 07.04.2017 r. Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@pelplin.pl

Oferta, o której mowa stanowi załącznik do informacji.

2017-03-31 11:26:02