Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2017-06-19 11:12:27
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

2017-04-27 11:45:33
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o ofercie złożonej przez Fundację Promocji Sztuk

Zgodnie z art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Gmina Pelplin może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym. Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Dnia 27.03.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Fundacji Promocji Sztuk z siedzibą w Warszawie, ul. Esperanto 16A/23.

Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Proponowana kwota dotacji wynosi 2 750 złotych. Na uwagi dotyczące oferty oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 07.04.2017 r. Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@pelplin.pl

Oferta, o której mowa stanowi załącznik do informacji.

2017-03-31 11:26:02
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2017-03-23 15:15:12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2017 roku ogłoszonego dnia 30 stycznia 2017 r.

2017-03-20 07:53:19
Wyniki konkursu ofert na zadania własne gminy ogłoszonego 08.02.2017 r. w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

2017-03-17 13:44:37
Konsultacje w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organziacji i trybu działania Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2017-03-06 14:45:18
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o ofercie złożonej przez Klub Sportowy Jedynka Pelplin

2017-02-14 13:24:03
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 8 lutego 2017 r.  ogłasza konkurs ofert na zadania własne gminy

2017-02-14 13:19:08
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 30.01.2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2017 roku.

2017-01-30 12:46:40