Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o ofercie złożonej przez Fundację Promocji Sztuk

Zgodnie z art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Gmina Pelplin może zlecać realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, zadań publicznych w trybie o którym mowa w art. 19a, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym. Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Dnia 27.03.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Fundacji Promocji Sztuk z siedzibą w Warszawie, ul. Esperanto 16A/23.

Po zapoznaniu się z ofertą Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Proponowana kwota dotacji wynosi 2 750 złotych. Na uwagi dotyczące oferty oczekujemy w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 07.04.2017 r. Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@pelplin.pl

Oferta, o której mowa stanowi załącznik do informacji.

2017-03-31 11:26:02
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2017-03-23 15:15:12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2017 roku ogłoszonego dnia 30 stycznia 2017 r.

2017-03-20 07:53:19
Wyniki konkursu ofert na zadania własne gminy ogłoszonego 08.02.2017 r. w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

2017-03-17 13:44:37
Konsultacje w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organziacji i trybu działania Pelplińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2017-03-06 14:45:18
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o ofercie złożonej przez Klub Sportowy Jedynka Pelplin

2017-02-14 13:24:03
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 8 lutego 2017 r.  ogłasza konkurs ofert na zadania własne gminy

2017-02-14 13:19:08
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dniem 30.01.2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2017 roku.

2017-01-30 12:46:40
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2016 roku ogłoszonego dnia 20 stycznia 2016 r.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2016 roku ogłoszonego dnia

20 stycznia 2016 r., do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wpłynęło 35 ofert. Po rozpatrzeniu konkursu, biorąc pod uwagę wynik

prac Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wyłonił organizacje, które otrzymają dotacje.

2016-03-22 13:21:24
Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza z dniem 20.01.2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2016 roku w obszarze:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) wzbogacenie życia kulturalnego Pelplina poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale, konkursy i warsztaty wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy

b) rozwój projektów wydawniczych (książki, czasopisma, wydawnictwa multimedialne) związane z Pelplinem promujących aktywne uczestnictwo w kulturze;

c) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzacja tradycji   kulturowych Pelplina i jego mieszkańców.

d) wzbogacenie obchodów 85 lecia nadania praw miejskich dla Pelplina.

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) organizacja zajęć sportowych, konferencji, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, w szczególności o charakterze otwartym;

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego,

3)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

a)  poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez warsztaty, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne

b) organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Pelplin,

4)  wypoczynku dzieci i młodzieży:

a)  organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży;

b) organizacja wypoczynku stacjonarnego:

-        półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w  określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy),

-        „otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży realizowana pod opieką wychowawcy),

5)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a)  edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje itp.)

b) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

6)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) organizacja zajęć rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze otwartym;

b) organizacja różnorodnych form wypoczynku, wycieczek oraz spotkań rekreacyjnych
i integracyjnych o charakterze otwartym.

Wchodzących w skład zadań priorytetowych wymienionych w programie współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art.3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem i będą wykonywane na rzecz mieszkańców gminy Pelplin.

Oferty należy składać do dnia 19.02.2016 roku, w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin,  z adnotacją „Konkurs ofert 2016  – …. (nazwa zadania)”. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

2016-01-20 15:59:31