Zakres działaności 

 

 

1. Zadania Referatu Społecznego i Promocji obejmują w szczególności:

 1) usługi turystyczne;

 2) promocję;

 3) ewidencję działalności gospodarczej;

 4) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

 5) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

 6) oświatę;

 7) sport;

 8) imprezy masowe;

 9) transport publiczny;

 10)  promocję zdrowia.

 

 

2.  Referat Społeczny i Promocji realizuje zadania wynikające z ustaw, a w szczególności:

2.1.  Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 233, poz. 2268, z późn. zm.):

 1) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie i obiektów nie będących obiektem hotelarskim;

 2) udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym o istniejących obiektach turystycznych.

 

2.2.   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515):

1)  opracowywanie strategii promocji Gminy,

 2) koordynowanie realizacji polityki promocyjnej Gminy;

 3) uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych;

 4) koordynacja i nadzór nad organizacją imprez, zawodów i uroczystości gminnych organizowanych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze i organizacje;

 5) współudział w organizacji uroczystości związanych ze świętami państwowymi, rocznicami oraz świętami Gminy;

 6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi i organizacjami przy organizacji imprez, uroczystości i zawodów gminnych organizowanych przez Urząd;

 7) organizowanie współpracy z gminami partnerskimi w kraju i zagranicą oraz nawiązywanie nowych kontaktów;

 8) organizowanie współpracy ze stowarzyszeniami i związkami krajowymi
i zagranicznymi, których członkiem jest Gmina, w celu realizacji ich zadań statutowych oraz wykonywanie czynności związanych z przystępowaniem i występowaniem;

 9) obsługa wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, będących gośćmi Urzędu oraz przygotowywanie zagranicznych wyjazdów delegacjom Urzędu;

 10) promowanie walorów turystycznych Gminy;

 11) opracowywanie merytoryczne folderów, informatorów, ulotek promujących Gminę;

 12) współpraca z portalami turystycznymi, w tym opracowywanie treści promocyjnych celem udostępniania ich na tychże portalach;

 13) poszukiwanie możliwości prezentacji działań Gminy;

 14) współpraca z firmami, jednostkami organizacyjnymi i organizacjami działającymi na terenie Kociewia, w tym Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie, w zakresie rozwoju turystyki pobytowej i aktywnego wypoczynku na obszarze Gminy;

 15) upowszechnianie informacji i koordynowanie polityki informacyjnej w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie własnych publikatorów;

 16) współudział w organizacji targów pracy na terenie Gminy we współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

 17) podejmowanie działań informacyjnych w zakresie programów pomocowych umożliwiających uzyskanie dostępu do dotacji, szkoleń, itp.;

 18) organizowanie współdziałania Urzędu z zespołami, komisjami i radami działającymi w strukturze Gminy i Urzędu odpowiednio do zakresu zadań referatu;

19) organizowanie współdziałania Urzędu z jej jednostkami organizacyjnymi Gminy, odpowiednio do zakresu zadań referatu;

20) organizowanie współdziałania Gminy z organizacjami, w tym realizacja programów współpracy przyjętych przez Radę Miejską.

2.3.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.):

1) współredagowanie z redaktorem BIP w zakresie redagowania strony internetowej i profilu na portalu Facebok (zob. zał. nr 29).

2.4. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.):

1) przygotowanie dokumentacji związanej z zakładaniem i prowadzeniem instytucji kultury;

2) przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie statutu instytucji kultury i jego zmian;

3) przeprowadzanie postępowań związanych z zatrudnieniem dyrektorów instytucji kultury;

4) prowadzenie rejestru instytucji kultury;

5)  współdziałanie z Referatem Finansowym w zakresie zapewnienia środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektu przez instytucje kultury, a w szczególności opiniowanie wniosków do budżetu gminy
w zakresie ustalenia dotacji oraz jej zmian;

 6)  opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury przekazywanych Burmistrzowi do zatwierdzenia i współdziałanie w tym zakresie z Referatem Finansowym;

7)  przyjmowanie zawiadomień od podmiotów zewnętrznych o organizacji imprezy kulturalnej;

8)  wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy kulturalnej;

9)  współdziałanie z instytucjami kultury w zakresie realizacji zadań określonych w ustawach;

10)  wspomaganie i koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, organizacji, będących w posiadaniu m.in. budynków szkolnych, świetlic wiejskich, boisk, terenów rekreacyjnych, w zakresie wypełniania przez nie zadań z zakresu upowszechniania kultury;

11)  wspieranie twórczości artystycznej, edukacji w zakresie kultury, działalności muzealnej i wystawienniczej oraz inicjatyw w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie;

12)  współdziałanie ze stowarzyszeniami twórczymi (m.in. ZA i KS) w zakresie praw autorskich i wnoszenia odpowiednich opłat w tym zakresie z uwzględnieniem przepisów ustawy o prawie autorskim i pokrewnych.

 

 

 

2.5.       Ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.):

 

1)      przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;

 

2)      wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

 

3)      pobieranie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

 

4)      wprowadzanie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz   wnoszenia napojów alkoholowych w określonych miejscach na terenie Gminy;

 

5)      przyjmowanie oświadczeń od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów    alkoholowych o wysokości sprzedaży do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni;

 

6)      prowadzenie czynności związanych z powoływaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS);

 

7)      opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, przygotowanego przez MOPS;

 

8)      nadzór nad działalnością i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pelplinie w zakresie realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych;

 

9)      nadzór nad działalnością i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w zakresie realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

 

 

 

 

 

2.6.       Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178  z późn. zm.), Ustawa  z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. .U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.):

 

1)      przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, wznowienie, zawieszenie oraz wykreślenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (skrót: CEIDG);

 

2)      pobieranie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie w CEIDG;

 

3)      wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem zmian w CEIDG polegających na zapewnieniu zainteresowanym:

 

a)      udostępnianiu w godzinach pracy Urzędu rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia  24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności wraz
z załącznikami,

 

b)      udostępnianie nieodpłatnie formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą;

 

4)      zawiadamianie właściwych organów administracji rządowej lub organów jednostek samorządu terytorialnego o wykonaniu działalności gospodarczej niezgodnie
z przepisami ustawy, w przypadkach określonych w art. 78 ustawy;

 

5)      wspieranie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

 

a)      promowanie przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy,

 

b)      prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

 

c)      współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz   innymi organizacjami przedsiębiorców,

 

        6)   przeprowadzanie kontroli.

 

2.7.       Ustawa z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.):

 

1)      udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;

 

2)      dokonywanie uzgodnień dotyczących zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz zmian tras przewoźników oraz przekazywanie informacji mieszkańcom gminy;

 

3)      przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w zakresie ustalania cen za przewozy taksówkami na terenie gminy;

 

4)      wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, przewozów regularnych specjalnych i okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym oraz innych czynności ustawowych z tym związanych;

 

5)      nakładanie opłat z tytułu czynności administracyjnych;

 

6)      przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na obszarze gminy przewóz drogowy;

 

7)      przekazywanie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych zezwoleń;

 

8)      przygotowywanie rocznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.

 

2.8.       Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.):

 

1)      planowanie rozwoju transportu zbiorowego;

 

2)      organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

 

3)      zarządzanie publicznym transportem zbiorowym;

 

4)      opracowywanie bądź zlecanie przygotowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

 

5)      rozpatrywanie opinii dotyczących projektu planu transportowego;

 

6)      przygotowanie projektu planu transportowego;

 

7)      przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania;

 

8)      przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

 

9)      zgłaszanie potrzeb transportowych odpowiednio do Marszałka województwa Pomorskiego lub Starosty Tczewskiego;

 

10)  wydawanie potwierdzeń zgłoszenia i zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej;

 

11)  przekazanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do 31 stycznia każdego roku, informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego;

 

12)  występowanie do Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w sprawie urządzania przystanków na drogach gminnych i wiat przystankowych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

 

 

 

2.9.       Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 235):

 

1)      prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

 

2)      przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

 

3)      przeprowadzanie wizji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne
i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi, przed dokonaniem rejestru;

 

4)      wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

 

5)      przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu oraz wykreśleniu z rejestru żłobków
i klubów dziecięcych;

 

6)      przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłaty od dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

 

7)      przygotowywanie umów o świadczenie usług dziennego opiekuna z osobami fizycznymi zatrudnionymi przez gminę;

 

8)      przygotowywanie zleceń na przeprowadzenie przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wywiadu środowiskowego w celu weryfikacji spełnienia warunków określonych w art. 39 ust. 1 ustawy, u kandydata na dziennego opiekuna;

 

9)      zapewnienie zawarcia umów ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie;

 

10)  przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania;

 

11)  przeprowadzanie wyboru dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

 

12)  prowadzenie wykazu dziennych opiekunów;

 

13)  sprawowanie nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;

 

14)  przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków
i jakości świadczonej opieki;

 

15)  przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki w żłobku nad dzieckiem na wniosek rodzica oraz wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie;

 

16)  przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka
w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna;

 

17)  przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości
i zasad ustalania dotacji celowej przyznawanej podmiotom prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy;

 

18)  występowanie z wnioskami o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z zakresu organizacji opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi w wieku do lat 3;

 

19)  przygotowanie dokumentacji związanej z zakładaniem i prowadzeniem żłobka przez Gminę;

 

20)  sprawowanie nadzoru nad żłobkami założonymi przez Gminę;

 

21)  przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu i jego zmian w sytuacji gdy zakłada go Gmina;

 

22)  prowadzenie czynności związanych z zatrudnieniem dyrektora żłobka;

 

23)  opiniowanie projektów i zmian planu finansowego żłobka, prowadzonego przez Gminę i współdziałanie w tym zakresie z Referatem Finansowym.

 

 

 

2.10.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.):

 

1)      koordynacja współdziałania z organizacjami oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy;

 

2)      powierzanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, oraz wspieranie tych zadań i współpraca w ich realizacji z uwzględnieniem postanowień programów współpracy przyjętych przez Radę Miejską;

 

3)      informowanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o planowanych kierunkach działalności;

 

4)      konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

5)      przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

6)      przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy;

 

7)      przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy;

 

8)      przygotowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy za rok poprzedni;

 

9)      przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury;

 

10)  prowadzenie kontroli i oceny merytorycznej realizacji zadania przez podmiot, któremu powierzono zadanie;

 

11)  przygotowywanie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, z pominięciem otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji, pod warunkami określonymi w ustawie;

 

12)  współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi w zakresie realizacji programów współpracy z organizacjami przyjętymi przez Radę Miejską oraz korzystania z budynków i gruntów będących w ich posiadaniu;

 

13)  współdziałanie z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, Referatem Organizacyjnym i Pelkom Sp. z o. o. w Pelplinie w zakresie udostępniania budynków
i gruntów na działalność statutową organizacji.

 

 

 

2.11.   Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz. 504 ze zm.):

 

1)      przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

 

2)      wydawanie w formie decyzji administracyjnej zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jej wydania;

 

3)      kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w decyzji zezwalającej na jej przeprowadzenie;

 

4)      wydawanie decyzji o przerwaniu imprezy masowej;

 

5)      informowanie podmiotów czuwających i zabezpieczających ład i porządek publiczny o zamiarze odbycia imprezy,

 

 

 

2.12.   Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 ze zm.):

 

1)      współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami sportowymi (klubami i związkami sportowymi ) w zakresie realizacji zadań z zakresu sportu;

 

2)      tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

 

3)      przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego;

 

4)      przygotowanie właściwych dokumentów związanych z powołaniem Rady Sportu i jej obsługa organizacyjna i organizacja współdziałania z tą radą;

 

5)      przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nagród, wyróżnień
i stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów;

 

6)      wykonywanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów;

 

7)      koordynacja zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w jednostkach organizacyjnych oświaty;

 

8)      współdziałanie ze stowarzyszeniami, klubami w rozwoju kultury fizycznej poprzez wspieranie i wspomaganie organizacji zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

 

9)      przyznawanie dotacji celowej na działalność sportową.

 

 

 

2.13.        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.):

 

1)      prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopni awansu zawodowego;

 

2)      przygotowywanie  projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowy tryb obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe;

 

3)      przygotowywanie analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli do 20 stycznia każdego roku;

 

4)      przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ustalania jednorazowego dodatku uzupełniającego – wypłacenie do 31 stycznia;

 

5)      przedłożenie ww. sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom szkół, organowi stanowiącemu oraz związkom zawodowym;

 

6)      przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

 

7)      opracowanie planu dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli oraz prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem nauczycieli;

 

8)      prowadzenie ewidencji nauczycieli emerytów i rencistów uprawnionych do świadczeń socjalnych;

 

9)      zatwierdzanie arkusza organizacyjnego szkoły;

 

10)  nakładanie obowiązku pracy w innej szkole.

 

 

 

2.14.   Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2004 r. nr 49, poz. 463 ze zm.):

 

1)      zbieranie danych ze szkół związanych z Systemem Informacji Oświatowej (SIO);

 

2)      prowadzenie baz danych gminy z zakresu SIO;

 

3)      współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, które zobowiązane są do przekazywania zbioru danych dotyczących ucznia do lokalnej bazy danych SIO;

 

4)      przekazywanie danych oświatowych do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku;

 

5)      współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie Systemu Informacji Oświatowej;

 

6)      potwierdzanie prawdziwości danych, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia,
w zestawieniach,  o których mowa w art. 50 ust. 1;

 

7)      kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 31 marca, 30 września i 31 grudnia.

 

 

 

2.15.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.):

 

1)      Współdziałanie z organizacjami na terenie gminy w zakresie oświaty i wychowania;

 

2)      Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli;

 

3)      Ustalanie sieci publicznych szkół i przedszkoli oraz ustalanie granic obwodów;

 

4)      sprawowanie w szkołach i przedszkolach nadzoru w zakresie określonym
w odrębnych przepisach;

 

5)      powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół i przedszkoli;

 

6)      przeprowadzanie procedur konkursowych  dot. powierzeń nauczycielom stanowisk kierowniczych w szkołach lub przedszkolu oraz ocena ich pracy;

 

7)      opracowywanie założeń do rocznych  projektów organizacyjnych szkół i przedszkola;

 

8)      zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych;

 

9)      współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

 

10)  prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień dzieci w wieku 5 lat do rocznego przygotowania przedszkolnego;

 

11)  przygotowanie  projektów uchwał wynikających z ustawy (opłaty za przedszkole, za wyżywienie, sieć szkół, obwody, zwolnienie z opłat, regulamin udzielania pomocy materialnej);

 

12)  kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież
w wieku 16-18 lat , zgodnie z ww. ustawą. Egzekwowanie wypełniania obowiązku poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec rodziców dzieci w wieku od 6-18 lat;

 

13)  prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dowozów do szkół dzieci z terenu gminy;

 

14)  prowadzenie spraw związanych z finansowaniem dojazdów do szkół dzieci niepełnosprawnych;

 

15)  sporządzanie sprawozdań związanych z działalnością szkół;

 

16)  rejestracja zgłoszeń zawarcia umowy o naukę zawodu z młodocianym pracownikiem;

 

17)  wydawanie decyzji przyznającej pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika po ukończeniu przez niego zawodu i zdania egzaminów;

 

18)  przygotowywanie dla Rady Gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok, do 31 października;

 

19)  określanie wzoru wniosku lub wzoru zgłoszenia do przedszkoli i szkół publicznych;

 

20)  prowadzenie ewidencji  szkół i przedszkoli;

 

21)  pomoc materialna dla uczniów(w zakresie MOPS-u);

 

22)  stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (przyznaje dyrektor).

 

 

 

2.16.   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r., nr 179, poz 1485 ze zm.):

 

1)      wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

 

2)      współdziałanie z policją inspekcją sanitarną i innymi podmiotami specjalistycznymi w tym zakresie;

 

3)      opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i sprawozdań z jego realizacji, przygotowywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

 

4)      nadzór nad działalnością i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;

 

5)      wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz nadzór nad jej wykonaniem.

 

 

 

2.17.   Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 498 ze zm.):

 

1)      monitorowanie zbiórek publicznych prowadzonych na terenie Gminy w zakresie zgodności z informacją zamieszczoną w „Portalu zbiórek publicznych”, prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

 

2.18.   Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485 ze zm.):

 

1)      przyjmowanie zawiadomień od organizatorów zgromadzeń;

 

2)      informowanie innych organów określonych w ustawie o zamiarze odbycia zgromadzenia;

 

3)      wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia;

 

4)      wydanie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia;

 

5)      udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawie zgromadzeń na podstawie upoważnień Burmistrza;

 

6)      przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do odbywania zgromadzeń, bez obowiązku zgłoszenia określonego w ustawie.

 

 

 

2.19.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.):

 

1)      opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy;

 

2)      przekazywanie Zarządowi Powiatu Tczewskiego informacji o realizowanych programach zdrowotnych;

 

3)      współpraca z Powiatem Tczewskim w zakresie realizacji programów zdrowotnych prowadzonych na terenie powiatu, współfinansowanie tych programów;

 

4)      podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy i współpraca w tym zakresie z podmiotami medycznymi  świadczącymi usługi na podstawie kontraktów z NFZ;

 

5)      przyjmowanie informacji od podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Gminy w oparciu o kontrakty z NFZ i przygotowywanie na ich podstawie sprawozdania dla Rady Miejskiej.

 

 

 

2.20.   Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zm.):

 

1)      przygotowywanie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego
w sprawie harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy;

 

2)      przekazywanie Staroście Tczewskiemu uwag w sprawie realizacji harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych.

 

 

 

2.21.   Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. z 2007 r. nr 127, poz. 880):

 

1)      wydawanie zezwoleń na działalność sklepów wielkopowierzchniowych;

 

2)      cofanie zezwoleń w przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w ustawie bądź w przypadku orzeczenia wobec przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 

2.22.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.):

 

1)      współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;

 

2)      inicjowanie w jednostkach organizacyjnych oświaty działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności kształtowanie postaw sprzyjających integracji
z niepełnosprawnymi;

 

3)      inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia barier architektonicznych na terenie Gminy we współpracy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych
i innymi instytucjami;

 

4)      współpraca z Powiatem Tczewskim w zakresie wspierania działań na rzez osób niepełnosprawnych;

 

5)      tworzenie gminnego zakładu aktywności zawodowej.

 

 

 

2.23.   Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2004 r. nr 42, poz. 386):

 

1)      koordynacja współpracy jednostek organizacyjnych oświaty i jednostek pomocniczych  oraz organizacji z Agencją Rynku Rolnego w oparciu o realizowane programy
w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

 

 

 

2.24.   Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. nr 62, poz. 689 ze zm.):

 

1)      koordynacja współdziałania jednostek oświatowych z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie” w Tczewie (LOT) w zakresie popularyzacji walorów turystycznych Kociewia;

 

2)      współdziałanie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie” w Tczewie, Regionalną Organizacją Turystyczną w Gdańsku (PROT) w ramach członkowstwa Gminy na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu;

 

3)      inicjowanie oznakowania turystycznego gminy (szlaki piesze, rowerowe oraz tablice informacyjne i informatory) we współpracy z ww. organizacjami;

 

4)      reprezentowanie Gminy na zebraniach LOT i PROT na podstawie odpowiednich upoważnień Burmistrza.

 

 

 

2.25.   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 ze zm.):

 

1)      wspieranie realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (skrót MOPS), Zespół Interdyscyplinarny oraz współdziałania z nimi jednostek organizacyjnych
i pomocniczych;

 

2)      koordynacja współdziałania MOPS, Zespołu Interdyscyplinarnego z organizacjami
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem rocznego programu współpracy z organizacjami;

 

3)      przygotowanie projektu zarządzenia powołującego Zespół Interdyscyplinarny;

 

4)      nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy, realizowanych przez MOPS
i Zespół Interdyscyplinarny;

 

5)      opiniowanie programów, sprawozdań i innych dokumentów przygotowywanych przez dyrektora MOPS dla Burmistrza i Rady Miejskiej.

 

 

 

2.26.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. nr 29, poz. 154 ze zm.):

 

1)      wydawanie zezwoleń na prowadzenie pielgrzymek, procesji lub innych imprez
o charakterze religijnym na terenie Gminy.

 

 

 

2.27.   Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2007 r. nr 64, poz. 427 ze zm.):

 

1)      współdziałanie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” (LGD) w ramach członkostwa Gminy;

 

2)      reprezentowanie Gminy na zebraniach LGD na podstawie upoważnień Burmistrza;

 

3)      informowanie mieszkańców o możliwościach korzystania z funduszy w ramach programów unijnych PROW;

 

4)      koordynacja współdziałania jednostek organizacyjnych, pomocniczych i organizacji
z LGD;

 

5)      współdziałanie z DROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

 

6)      współdziałanie ze stanowiskiem ds. rozwoju Gminy w zakresie przygotowywania wniosków.

 

 

 

2.28.   Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.):

 

1)      zawieranie porozumień z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, dotyczące udzielania licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru wynagrodzeń z tytułu tego korzystania;

 

2)      współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi oraz organizacjami
w zakresie zawierania porozumień z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

 

 

2.29.   Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 264 ze zm.) i ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2004 r. nr 42, poz. 386):

 

1)      koordynacja współpracy jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz rolników
z ww. agencjami;

 

2)      przekazywanie informacji, ogłoszeń dla rolników, informowanie o mechanizmach wprowadzanych przez ww. agencje.

 

 

 

2.30.   Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz. 1863 z póżn. zm.)

 

1)   przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie programu Pelplińska Karta Dużej Rodziny

 

2)   realizacja programu Pelplińska Karta Dużej Rodziny,

 

3)   współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który wydaje dokument uprawniający „Karta Dużej Rodziny”.

 

 

 

2.31.   Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. nr 47 poz. 298 z późn. zm.):

 

1)      nadzór nad przestrzeganiem niniejszej ustawy na terenie gminy.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 794
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Stasiek
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Czerwiński
Czas wytworzenia: 2010-05-13 11:09:27
Czas publikacji: 2019-01-09 11:00:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak